Opći uvjeti traženja pomoći putem Udruge Glas Poduzetnika (UGP ili Udruga)

 1. Glas Poduzetnika je udruga mikro, malih i srednjih poduzetnika, obrtnika, samozaposlenih i svih zaposlenika u privatnom sektoru, čiji je cilj konkretnim prijedlozima nužnih i hitnih ekonomskih mjera i reformi upućenih Vladi i državnim institucijama, ubrzanje ekonomskog oporavka cijelog društva te izgradnja zdravih temelja za Hrvatsku 2.0. 
   
 2. UGP ima za cilj također i pomoć svojim članovima u nošenju s problemima s kojima se susreću u svom poslovanju, i to: savjetom, javnim nastupom, preporukama, dopuštenim sredstvima pritiska, javnim iznošenjem problema poduzetnika ili drugim djelovanjem, sve u svrhu promjene odnosa državnih tijela u postupanju  prema poduzetnicima, kako bi ono postalo transparentije, ujednačenije i u skladu sa zakonskim pravilima, te u svrhu senzibiliranja javnosti kako bi javnost postala svjesna s kojim se sve problemima i nelogičnostima poduzetnici susreću u svom radu.  
   
 3. Sukladno načelima iznijetim u članku 2. ovih Općih uvjeta UGP poziva članove da joj prijavljuju postupanja od strana državnih\županijskih\lokalnih organa i\ili tijela s javnim ovlastima, a za koje članovi smatraju da: nisu utemeljeni u zakonskim propisima, predložene sankcije su prestroge ili da postupanja koja im se nameću nisu realno provediva u praksi, odnosno za koja smatraju da predstavljaju eventualnu povredu prisilnih propisa ili njihovih prava. 
   
 4. UGP će izvršiti pregled svih dopisa svojih članova opisanih u članku 3. ovih Općih uvjeta, kako bi utvrdila da li je tim slučajevima postoji osnovana sumnja na povredu prava člana. U slučaju pozitivne procjene UGP će procijeniti da li se radi o stupnju i vrsti povrede koja bi zahtijevala angažman Udruge, i djelovanje na jedan od načina opisan u članku 2. ovih Općih uvjeta. 
   
 5. U slučajevima iz članka 4. ovih Općih uvjeta, smatrat će da se radi o stupnju i vrsti povrede koja bi zahtijevala angažman Udruge ukoliko se se određena povreda javlja kod većeg broja poduzetnika i/ili je povreda po svojoj vrsti i stupnju takvog značaja da predstavlja značajnu opasnost za poduzetnike i jasno kršenje pravnog poretka.
   
 6. UGP posebno ističe kako Udruga nije ovlaštena davati pravne savjete niti pravnu pomoć, već u slučaju procjene da postoji sumnja da je došlo do određene povrede koja bi zahtijevala angažman Udruge može djelovati isključivo na jedan od načina opisan u čl. 2. ovih Općih uvjeta. 
   
 7. UGP zadržava apsolutno diskrecijsko pravo procjene postoji li osnovana sumnja da određena povreda prava na način kako je opisana u ovim Općim uvjetima predstavlja razlog za angažman Udruge, zadržava pravo procjene mjera koje treba primjeniti u svakom pojedinom slučaju, te zadržava pravo u svakom trenutku obustaviti svoj angažman u pojedinom predmetu. 
   
 8. U slučajevima u kojima procijeni da se ne radi o slučajevima opisanim u članku 5. ovih Općih uvjeta, Udruga će obavijestiti člana o takvoj svojoj odluci. Udruga će također obavijestiti člana ukoliko procijeni da se radi o takvoj povredi koja bi zahtijevala angažman Udruge. 
   
 9. Ukoliko se UGP angažira i počne poduzimati radnje u odnosu na prijavljenu povredu, tada se član obvezuje da neće bez suglasnosti Udruge vršiti nikakve javne istupe niti javne objave vezano uz predmet povrede. Odredbe ovog članka ne odnose se na pravno zastupanje, podnošenje tužbi, pravnih lijekova ili drugih pravnih radnji, koje je svaki član slobodan samostalno poduzimati sukladno svom nahođenju u skladu s propisima i u danim rokovima, neovisno o eventualnom usporednom angažmanu od strane UGP-a sukladno ovim Uvjetima.  
   
 10. Svaki član je obvezan točno i istinito navesti informacije u svojoj prijave te pružiti na uvid valjane dokumente na kojima se prijavljena povreda temelji. Postupanje suprotno odredbama ovog članka daje za pravo UGP-u isključiti takvog člana iz svog članstva, kao i tražiti eventualnu naknadu štete protiv člana koji je svoju prijavu temeljio na lažnim i/ili netočnim informacijama i/ili dokumentima ukoliko je postupanjem temeljem te prijave nastala šteta Udruzi.  
   
 11. Prijavom povrede UGP-u na bilo koji način smatra se da je član dao pristanak UGP-u za javno djelovanje u vezi prijavljenog slučaja, a što podrazumijeva pravo UGP-a da iznosi u javnost činjenice, informacije i dokumente dostavljene Udruzi, te da raspolaže s njima na drugi način koji smatra prikladnim a koji je u skladu sa svrhom prijave.   
   
 12. Smatra se da je član pristao na ove Opće uvjete popunjavanjem formulara na web stranicama Udruge i/ili traženjem angažmana UGP-a na drugi način. Ukoliko se član ne slaže s ovim Općim uvjetima molimo da ne popunjava formular, odnosno da ne kontaktira UGP sa zamolbom za pomoć i djelovanje Udruge. 
   
 13. Ovi Opći uvjeti mogu biti ažurirani bez posebne obavijesti članovima, te je dužnost članova da prate web stranice Udruge radi uvida u eventualne promjene. 
   
 14. Svi dodatni pravilnici, pravila postupanja ili drugi dokumenti javno objavljeni od strane UGP-a ukoliko se odnose na tematiku traženja i/ili pružanja pomoći članovima smatraju se sastavnim dijelom ovih Općih uvjeta te se također primjenjuju od dana objave na web stranicama Udruge.