Odbor za aktivaciju državne imovine

Odbor za aktivaciju državne imovine bavi se aktivacijom državne imovine u izvore sredstava za financiranje potrebnih reformi.

Nametnut nam je narativ da je RH siromašna zemlja, koja se zbog zle kobi, naslijeđa komunizma i rata, nije sposobna ekonomski se nositi sa drugim državama koje pripadaju EU i europskom kulturnom krugu. Obzirom na imovinu kojom raspolaže, prvenstveno u nekretninama kojima upravlja ili centralna država kroz razna ministarstva i državne urede, ili jedinice lokalne i regionalne samouprave, a baš zbog naslijeđa komunizma, rata i poraća u kojima se o toj imovini nije vodilo računa koliko bi trebalo, RH je jedna od poredbeno najbogatijih zemalja na svijetu (postotak ukupne površine zemlje u vlasništvu raznih tijela državne i lokalne vlasti).

Obzirom da svako vlasništvo obavezuje, te da je to potencijalno bogatstvo ujedno i teret ukoliko se njime ne gospodari na pravi način, UGP je oformio odbor za aktivaciju državne imovine kojem je cilj da iz perspektive poduzetnika, onih koji osvjedočeno znaju, mogu i imaju iskustva na projektima aktivacije držćavne imovine, ponudi svoje znanje i iskustvo Vladi RH , kako bi upravo ta imovina predstavljala izvor sredstava za financiranje mnogih prijeko potrebnih reformi u našem društvu, kao i doprinjela prihodovnoj a ne rashodovnoj strani državnog proračuna.

 

Članovi odbora

  • Andrej Šooš Maceljski – koordinator
  • Hrvoje Bujas
  • Vedrana Likan
  • Alen Kadić

Postani član UGP-a

Neka se i tvoj glas čuje

Učlani se